Capels Belang
Voor lokale aandacht!

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Privacy Reglement 

In dit Privacy Reglement willen wij heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Capels Belang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement; 

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Capels Belang verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen • 

Het versturen van nota’s voor lidmaatschap

• Het bijhouden van een ledenlijst 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres en/of e-mailadres 

• Geslacht 

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer. 


Uw gegevens worden verwerkt in de vorm van een ledenlijst. Deze lijst is alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging.

Tevens wordt via het programma Mailchimp een verzendlijst bijgehouden voor het verzenden van de nieuwsbrief.  

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Capels Belang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

• Alle personen die namens Capels Belang van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mocht u een vraag danwel klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U kunt dit doen via ons contactformulier

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 
 
 
E-mailen
Bellen